XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu realizowane w zakresie zadań własnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/132/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXII/193/202 z dnia 12 października 2020 r. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2020 r.
 12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek