XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 353 położonej w Różance.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawy różne.
  6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok