XXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wiśniowa w związku z otwarciem Posterunku Policji w Wiśniowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
 7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok