XXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnika Wiśniowa)

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Szufnarowa)

3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2021 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2021-2035

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.

8. Debata nad Raportem o stanie gminy Wiśniowa

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wiśniowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2020

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2020

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2020 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiśniowa.

18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

  Ryszard Strzępek