XXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2017 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Sprawy różne.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok