XXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wiśniowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu realizowane w zakresie zadań własnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/221/2020 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2021-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2021 r.
 14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.