XXXV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2022 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2022 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa .

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa zatok)

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (remont drogi wojewódzkiej)

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa chodnika i zatok)

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa chodnika)

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2022 r.

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)   przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

d)  przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

e)   wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej

f)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g)   głosowanie.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiśniowa na lata 2022-2034.

11.  Informacja nt. inwestycji samorządu powiatowego na terenie gminy Wiśniowa na lata 2022-2023.

12.   Wolne wnioski, zapytania i informacje