XXXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  dnia 1 września 2022 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/319/2022 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa w 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiśniowa do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.