Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Sprawy różne.
  10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok