Płatności bezpośrednie w 2017 roku

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym będzie można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2017 r. obejmuje:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO)
 • Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)
 • Płatność dla młodych rolników
 • Płatność dodatkową (redystrybucyjną)
 • Płatności związane z produkcją
 • Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego
 • System dla małych gospodarstw (od roku 2016 rolnik nie ma możliwości przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw)

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2016

 • Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych.
 • Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni uprawy truskawek.
 • Od roku 2017 płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych – przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową.
 • Płatność do bydła lub płatność do krów – przysługuje maksymalnie do 20 szt. zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności.
 • Płatność do owiec przysługuje do samic przetrzymywanych w gospodarstwie w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia 2017 r., jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy.
 • Od roku 2017 w przypadku, gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych i zachowanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym), stosowane będą dodatkowe kary administracyjne. Wysokość takiej kary może wynosić maksymalnie 20% kwoty przypadającej na obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej.
 • Do gruntów, na których położone są lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe mogą być przyznane płatności bezpośrednie, jeśli grunty te są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności rolniczej, a jej prowadzenie nie jest utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej.

 

płatności bezpośrednie 2017