Ważne dla rolników składających wnioski o przyznanie płatności na rok 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że:

  • rolnicy, którzy posiadają 10 ha i więcej gruntów ornych są zobowiązani realizować praktykę dywersyfikacji upraw – należy pamiętać, aby uzupełnić wniosek spersonalizowany i wpisać działki rolne (działki podrzędne) zajęte przez jedną uprawę prowadzoną na gruntach ornych. Suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na gruntach ornych deklarowanych na tej działce ewidencyjnej,
  • rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA) na powierzchni stanowiącej 5% gruntów ornych – należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych zawierające dane o elementach proekologicznych utrzymywanych w gospodarstwie.

W 2016 r. istnieje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych.

ARiMR przypomina również, że do każdej działki ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA.

Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Agencji, w Biurze Powiatowym lub Oddziale Regionalnym.