Cena opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wójt Gminy Wiśniowa działając stosownie do zapisów art. 24i ust. 5 i ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości zatwierdzoną przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr RZ.RET.070.2.95.2018.PS z dnia 15.02.2019 r. cenę opłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Gminę Wiśniowa.

 

Załącznik:

decyzja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut