Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 250 z późn zm.) Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia właścicieli nieruchomości , iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. są następujące:

  • 4,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 9,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

 

Zmiana stawki nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.

W przypadku zmiany liczby osób mieszkających w danej nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

 

Nowe stawki opłat zostały ustalone Uchwałą Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Wiśniowa w dniu 19 grudnia 2016 r.

 

Wójt

Marcin Kut