XV sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XV sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa.
 5. Sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa (Komisja Rewizyjna, Komisja skarg wniosków i petycji, Komisja Społeczno-Socjalna, Komisja Oświatowa, Komisja Infrastruktury, Komisja Budżetu i Finansów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych
   z usługami opiekuńczymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2020 r.
  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Markuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Frysztak na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Jasło na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Strzyżów na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Kożuchów)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Wiśniowa)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 19. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek