Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów w workach przez P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o. z terenu Gminy Wiśniowa na rok 2018

 

Terminy płatności:
I kwartał – 15.03.2018 r.
II kwartał – 15.05.2018 r.
III kwartał – 17.09.2018 r.
IV kwartał – 17.11.2018 r.

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami:
– odpady segregowane 4,50 zł od osoby
– odpady niesegregowane 9,00 zł od osoby

 

Opłaty za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa należy dokonywać na numer konta 72 91 68 10 43 42 00 01 43 20 00 02 10 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie O/ Wiśniowa.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz u Sołtysów wsi, w wyznaczonych terminach.

 

Złożenie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Wiśniowa www.wisniowa.pl.  Wypełniony i podpisany formularz deklaracji należy przesłać pocztą lub złożyć w urzędzie gminy Wiśniowa.

 

Zmiana deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast art. 6i ust. 2 ustawy odnosi się do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku, w którym mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania w trakcie miesiąca, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Uwaga: Brak  nowej deklaracji w przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość skutkuje naliczaniem wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów wg. stanu wcześniej zadeklarowanego.

 

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację tzw. “zerową”.