bip | poczta | mapa strony | kontakt

Odbiór odpadów komunalnych

Nowe zasady segregowania odpadów od 2019 roku

Worek żółty – metale i tworzywa sztuczne Worek zielony – szkło białe i kolorowe Worek niebieski – papier Worek brązowy – bio Worek czarny zmieszane
Należy wrzucać: 

 

 • Puszki po napojach, konserwach, karmach dla zwierząt
 • Odkręcone i zgniecione butelki po napojach, butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • Plastikowe opakowania po żywności np. serkach, jogurtach
 • Opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, sokach
 • Czystą folię, reklamówki, torebki
 • z tworzyw sztucznych
 • Plastikowe miski, doniczki
 • Folię opakowaniową
 • Kapsle, zakrętki, tubki
 • opakowania po kawie, chipsach

Uwaga butelki i pojemniki przed włożeniem do worka należy opróżnić i zgnieść!!!

 

Nie wrzucamy:

 • Butelek z zawartością,
 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • Opakowań po olejach samochodowych,
 • Styropianu i innych materiałów budowlanych
 • Baterii i akumulatorów
 • Zabawek oraz sprzętu AGD,
Należy wrzucać: 

 

 • Butelki, słoiki i pojemniki z bezbarwnego i kolorowego szkła
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 • Butelki i słoiki powinny być opróżnione, bez nakrętek, korków, kapsli itp.

Nie wrzucamy:

 

 • Szkła okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych, ekranów, luster
 • Żarówek, świetlówek, termometrów
 • Szklanych opakowań po lekach
 • Strzykawek
Należy wrzucać: 

 

 • Papier, tekturę i kartony oraz opakowania z papieru i tektury
 • Gazety, książki, zeszyty, druki, katalogi,
 • Torby i worki papierowe
 • Papier pakowny
 • Pudełka kartonowe bez zawartości należy rozłożyć lub zgnieść

Nie wrzucamy:

 

 • Kartoników po mleku i napojach
 • Papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • Tapet
 • Pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych
Należy wrzucać: 

 

 • Pozostałości warzyw i owoców,
 • Fusy po kawie
 • i herbacie
 • Odpady kuchenne
 • i spożywcze
 • Skoszona trawa, liście, trociny, kora drzew

Nie wrzucamy:

 

· Ziemi i kamieni

· Popiołu

· Kości i odchodów zwierząt

Drewna impregnowanego, płyt wiórowych

i MDF

Należy wrzucać: 

 

 • Pozostałe odpady, nie kwalifikujące się do segregacji i nie będące odpadami niebezpiecznymi
 • Artykuły higieniczne, pampersy
 • Obuwie, Odzież
 • Porcelana, guma, resztki świec, znicze
 • Zabawki
 • Mocno zabrudzony i tłusty papier
 • Zabrudzone opakowania

Nie wrzucamy:

 • Odpadów podlegających selektywnej zbiórce
 • Przeterminowanych leków
 • i chemikaliów
 • Zużytego sprzętu AGD, RTV
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych w tym styropianu budowlanego
 • Zużytych baterii
 • Substancji toksycznych

 

 

Gmina Wiśniowa informuje, że opłaty za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa należy dokonywać na nadany indywidualny rachunek bankowy Podatnika, przekazany wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Jednocześnie informujemy, że wpłaty można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych można uzyskać w urzędzie gminy Wiśniowa.

 

Terminy płatności: 

 

I kwartał – 16.03.2020 r.

II kwartał – 15.05.2020 r.

III kwartał – 15.09.2020 r.

IV kwartał – 16.11.2020 r.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami: 

 

 

– odpady segregowane 13,00 zł od osoby

– odpady niesegregowane 26,00 zł od osoby

 

Worki powinny być napełnione w całości, posiadać naklejony kod i znajdować się przed 7 rano na trasie objazdu w dniu zbiórki. W przypadku braku kodów worki nie zostaną odebrane.

 

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach na terenie gminy ( Apteka w Wiśniowej i Markuszowej ).

 

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

 

Świetlówki i żarówki energooszczędne z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemnika w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

 

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu PSZOK przy skupie złomu EDEX w Wiśniowej lub przy jednorazowych zbiórkach organizowanych przez Gminę Wiśniowa ( np. parking przy Urzędzie)

 

Złożenie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Wiśniowa www.wisniowa.pl.  Wypełniony i podpisany formularz deklaracji należy przesłać pocztą lub złożyć w urzędzie gminy Wiśniowa.

 

Zmiana deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast art. 6i ust. 2 ustawy odnosi się do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku, w którym mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania w trakcie miesiąca, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Uwaga: Brak  nowej deklaracji w przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość skutkuje naliczaniem wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów wg. stanu wcześniej zadeklarowanego.

 

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację tzw. “zerową”.