Odbiór odpadów komunalnych

harmonogram wywozu odpadów w workach na 2024 rok

Opłaty

Gmina Wiśniowa informuje, że opłaty za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa należy dokonywać na nadany indywidualny rachunek bankowy Podatnika, przekazany wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Jednocześnie informujemy, że wpłaty można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Terminy płatności: Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami:
I kwartał – 15.03.2024 r.

II kwartał – 15.05.2024 r.

III kwartał – 16.09.2024 r.

IV kwartał – 15.11.2024 r.
odpady segregowane 19,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość*


*zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących odpady ulegające biodegradacji, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na osobę miesięcznie, od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje

Worki powinny być napełnione w całości, posiadać naklejony kod i znajdować się przed 7 rano na trasie objazdu w dniu zbiórki. W przypadku braku kodów worki nie zostaną odebrane.

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach na terenie gminy (Apteka w Wiśniowej i Markuszowej).

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Świetlówki i żarówki energooszczędne z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemnika w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu PSZOK lub przy jednorazowych zbiórkach organizowanych przez Gminę Wiśniowa.

Złożenie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Wiśniowa https://wisniowa.pl/obsluga-klienta/wzory-dokumentow/.  Wypełniony i podpisany formularz deklaracji należy przesłać pocztą lub złożyć w urzędzie gminy Wiśniowa.

Zmiana deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy  w  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Natomiast art. 6i ust. 2 ustawy odnosi się do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku, w którym mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania w trakcie miesiąca, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Uwaga: Brak  nowej deklaracji w przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość skutkuje naliczaniem wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów wg. stanu wcześniej zadeklarowanego.

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację tzw. „zerową”.

Ulotki:

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów  folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować go grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie. Cennik przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępny jest bezpośrednio u podmiotu odbierającego.

Punkt, w którym zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 38B,
38-100 Strzyżów

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

17 276 16 64