Odbiór odpadów komunalnych

Opłaty

Gmina Wiśniowa informuje, że opłaty za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa należy dokonywać na nadany indywidualny rachunek bankowy Podatnika, przekazany wraz z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Jednocześnie informujemy, że wpłaty można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Informacje w sprawie indywidualnych numerów kont bankowych można uzyskać w urzędzie gminy Wiśniowa.

Terminy płatności: 

 

I kwartał – 16.03.2020 r.

II kwartał – 15.05.2020 r.

III kwartał – 15.09.2020 r.

IV kwartał – 16.11.2020 r.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami: 

 

 

– odpady segregowane 13,00 zł od osoby

– odpady niesegregowane 26,00 zł od osoby

 

Worki powinny być napełnione w całości, posiadać naklejony kod i znajdować się przed 7 rano na trasie objazdu w dniu zbiórki. W przypadku braku kodów worki nie zostaną odebrane.

 

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach na terenie gminy ( Apteka w Wiśniowej i Markuszowej ).

 

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

 

Świetlówki i żarówki energooszczędne z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemnika w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

 

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu PSZOK przy skupie złomu EDEX w Wiśniowej lub przy jednorazowych zbiórkach organizowanych przez Gminę Wiśniowa ( np. parking przy Urzędzie)

Ulotki:

Złożenie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Wiśniowa www.wisniowa.pl.  Wypełniony i podpisany formularz deklaracji należy przesłać pocztą lub złożyć w urzędzie gminy Wiśniowa.

Zmiana deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast art. 6i ust. 2 ustawy odnosi się do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku, w którym mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania w trakcie miesiąca, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Uwaga: Brak  nowej deklaracji w przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość skutkuje naliczaniem wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów wg. stanu wcześniej zadeklarowanego.

Nieruchomości niezamieszkałe

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy deklarację tzw. “zerową”.