Wzory dokumentów

Wycinka drzew: (informacje)

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 

Dowody osobiste:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Deklaracje podatkowe:
IP – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odprowadzanie ścieków:
Wniosek o przyłączenie do kanalizacji
Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Działalność Gospodarcza:
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Rejestr Mieszkańców:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Rejestr Wyborców:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Usuwanie wyrobów zawierających azbest:
Wniosek usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ustalenie numeru porządkowego (adresu):
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Drogi gminne  (decyzja na lokalizację zjazdu, zajęcia pasa drogowego, lokalizację urządzeń w pasie drogowym): Wykaz dróg gminnych
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Karta informacyjna przedsięwzięcia według RDOŚ

Zgłoszenie instalacji
Zgłoszenie instalacji wymagającej zgłoszenia – Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Eksploatacja instalacji wymagająca zgłoszenia

Dotacje
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu
Rozliczenie dotacji z wykonania zadania

Konkurs ofert
oferta konkurs
sprawozdanie konkurs
umowa konkurs uproszczona oferta art.19a
uproszczone sprawozdanie art.19a

 

 

Oświadczenie majątkowe (wzór):

Wzór oświadczenia majątkowego – radny gminy

Oświadczenie majątkowe (wzór) – wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta