Projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

20170116_aktywnimlodzinarynkupracynapodkarpaciu_fundacja-tarnowskiego_plakaty_p1

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.
  Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego, osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku, Kobiety.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
W ramach ścieżki A:

 • bezzwrotne środki na założenie własnej firmy,
 •  finansowe i doradcze wsparcie pomostowe,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem firmy.

W ramach ścieżki B:

 • staże zawodowe od 4 do 9 miesięcy (średnio 6 miesięcy) – 1500 zł brutto/mc,
 • szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości ok. 6,56 zł brutto/h,
 • zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie.

 

Rekrutacja do projektu:

 • w ramach ścieżki A (dotacje na założenie działalności gospodarczej) w terminie od 07.02.2017r. do 13.02.2017r.
 • w ramach ścieżki B (stażowo – szkoleniowej) w terminie od 06.02.2017r. do 20.02.2017r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów
Tel. 508 902 807 e-mail: e.tecza@fundacjatarnowskiego.pl
www.aktywnipodkarpacie.pl