Oferta Fundacji Cherry Home – na realizację zadania publicznego

Oferta Fundacji Cherry Home  – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn.  „Cherry Home – Moje miejsce na Ziemi ”  w terminie –  od 18.07.2019 r. do 14.10.2019 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.