Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej…

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku dla organizacji pozarządowych.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275/2016
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 30 listopada 2016r

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2017 ROKU


ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2017r.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017roku, dla organizacji pozarządowych wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie jest realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dla organizacji pozarządowych, pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2017r.

Przedmiotem konkursu jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Wiśniowa którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2017r.

Planowana liczba godzin w 2017 roku – około 5.484 godzin

Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r – 85.000,00 zł

Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 

§ 1. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

a)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c)  spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Tryb składania ofert i warunki przyznania dotacji:

Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

1) Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 275/2016 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych.

2) Zgodnie z § 5 i § 6 regulaminu konkursu:

Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 27.XII.2016r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.

3) Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

 

Oferty są poddawane ocenie formalnej wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, tj.

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);

b) w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy;

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu uprawnionego za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

d) załączenie potwierdzonego przez organ prowadzący statutu podmiotu uprawnionego albo innego dokumentu (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu;

e) w przypadku załączania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

4) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji zadania – do 10 pkt

– Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług) – do 10 pkt

– Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2016r., poz. 930) – do 10 pkt

– Informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację usług opiekuńczych – do 10 pkt

– Informację o wcześniejszej prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – do 10 pkt

5) Ocenę merytoryczną Komisja ustala przez sumę punktów przydzielonych danej ofercie przez członków Komisji. Formularz zestawienia ofert stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

4. Wymogi dotyczące składanych ofert:

1) Oferty na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, I piętro, w godzinach: poniedziałek – 9.00 – 17.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 27 grudnia 2016r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiśniowa).

2) Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

3) wymagania oczekiwane

Wykonywanie usług opiekuńczych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

Prowadzenie karty czynności opiekuńczych zawierającej opis procesu opieki.

Ewidencjonowanie czasu pracy w karcie pracy.

 

§2. Warunki realizacji zadania:

  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.
  2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.
  3. Podmiot uprawniony zobowiązany zostanie w umowie do udostępniania pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie oraz przedkładania dokumentacji merytorycznej i finansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
  4. Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Wiśniowa, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przyznał usługi decyzją administracyjną.
  5. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.
  6. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zdania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  7. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.
  8. Przyznawanie usług mieszkańcom gminy Wiśniowa następuje na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, w której określone zostaną: forma, zakres opieki, a także dzienny wymiar godzin usług.
  9. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

a) utrzymywanie w czystości i porządku mieszkania osoby;

b) robienie niezbędnych zakupów;

c) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, a także pomoc przy spożywaniu posiłków;

d) pranie bielizny pościelowej i osobistej;

e) utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego używanego przy świadczeniu usług;

f) przynoszenie opału i palenie w piecu, kuchni;

g) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych (np. opłacanie rachunków) oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

10. Zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacji w szczególności poprzez:

a) posłanie łóżka;

b) mycie i kąpanie;

c) zmianę bielizny pościelowej;

d) układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji;

e) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;

f) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;

g) mierzenie temperatury, nacieranie, oklepywanie, stosowanie okładów i kompresów;

h) podawanie leków, inhalacje.

11. Wykonywanie usług w wymiarze od 1 do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

12. Zlecenie musi być podjęte niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po uzgodnieniu z GOPS.

13. W przypadku niemożności świadczenia usług przez daną osobę wymagane jest zastępstwo.

14. W przypadku osób leżących wykonywanie zabiegów pielęgniarskich przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

15. Realizacja usług wygasa z chwilą ustania warunków ich świadczenia, np. podczas przebywania podopiecznego w szpitalu, sanatorium, wyjazdu z miejsca zamieszkania, rezygnacji, wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Organizator niezwłocznie informuje GOPS o wszelkich zmianach.

16. Jakość świadczonych usług może być kontrolowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

17. Składanie przez podmiot uprawniony w GOPS, po upływie każdego miesiąca, zestawienia faktycznie wykonanych usług u poszczególnych osób.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r., poz. 1300). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wiśniowa oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej 38-124 Wiśniowa 136/1 – Pani Zofia Wójcik tel. (17) 2775049 lub (17) 2775 977, e-mail:   gops@wisniowa.pl 

 

 

Załączniki: