Informacja z XXIV oraz XXV sesji Rady Gminy Wiśniowa

W związku z otwarciem 1 października Posterunku Policji w Wiśniowej podczas czwartkowej XXIV Sesji Rady Gminy Wiśniowa radni spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji p. Pawłem Owińskim oraz Kierownikiem Posterunku p. Marcinem Jajko, którzy zapoznali zebranych ze strukturą organizacyjną i zapleczem jednostki. W trakcie dyskusji poruszono temat zagrożeń bezpieczeństwa na terenie gminy.

Ponadto podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

  • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.

 

XXV Sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 17 listopada br. Radni Gminy Wiśniowa uchwalili stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą stawka za śmieci bez segregacji wynosi 8 zł , natomiast w przypadku segregacji opłata wynosi 4 zł.  Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.