VIII sesja Rady Gminy

W dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Debata nad Raportem o stanie gminy Wiśniowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wiśniowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek