XLI sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa w I półroczu 2022 r.:
  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Budżetu i Finansów
  • Komisja Infrastruktury
  • Komisja Społeczno-Socjalna
  • Komisja Skarg Petycji i Wniosków
  • Komisja Oświatowa
  1. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2022-2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla  Gminy Jasło na realizację zadania publicznego w ramach  projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2022-2034
  11. Podjęcie uchwał w sprawie przejęcia przez Gminę Wiśniowa realizacji zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa
  12. Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek