15 czerwca rusza nabór rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Osoby które chcą zostać rachmistrzami powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Wiśniowa.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Kandydaci zainteresowani pracą rachmistrza przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: 

 od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT:

Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150

INFORMACJE:

Informacji udziela Gminne Biuro Spisowe , tel. 17 2775 063 wew. 18

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony i podpisany formularz naboru
  2. Podpisane oświadczenie o niekaralności
  3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia

DOKUMENTY DO POBRANIA: