Informacja w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych

Informacja dotycząca szkód łowieckich.

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy.

Wniosek zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Szacowanie szkody składa się z:

  1. oględzin;
  2. szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się szacowania ostatecznego.

Szacowanie szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanej dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy — jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona- tj. sołtys danej miejscowości,

2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

 

Zgodnie z art. 46d ustawy w przypadku zastrzeżeń do wysokości ustalonego odszkodowania, właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. art. 46a ust. 4 albo 46c ust. 5 ustawy.

Na pisemny wniosek członka zespołu, w oględzinach lub szacowaniu może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

Informuję, że zgodnie z art. 46 g w/w ustawy państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobligowane do organizacji szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

  1. przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, o których mowa w art. 46 ust. 2;
  2. przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46 d ust. 5: 3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Ze względu na fakt uchwalenia zmian w ustawie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 roku oraz wejścia w życie ustawy z dniem 1 kwietnia 2018 roku, bez przeprowadzenia szkoleń w zakresie sposobu szacowania szkód łowieckich przez PGL Lasy Państwowe, szacowanie szkód zostanie przeprowadzone w miarę możliwości na bieżąco, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45 poz. 272) do czasu ukazania się nowych przepisów wykonawczych.

 

Szkody łowieckie, powstałe poza obszarami dzierżawionymi przez Kola Łowieckie należy zgłaszać nadal na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział łowiectwa i rybactwa
Al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów,

 

 

W załączeniu wzór wniosku:

1. Zgłoszenia szkód powstałych na terenie dzierżawionym przez koło łowieckie (Wójt Gminy)

2. Zgłoszenie szkód powstałych poza obszarami dzierżawionymi przez koło łowieckie (Urząd Marszałkowski)

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut