Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie gminy

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza mieszkańców Gminy Wiśniowa do debaty nad raportem o stanie gminy podczas sesji w dniu 1 lipca br.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa :

https://wisniowa.bip.gov.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-o-stanie-gminy-wisniowa-za-2019-rok.html