LVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa. 

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Szufnarowa).

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Kalembina).

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (remont drogi Wiśniowa).

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2024 r.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) przedstawienie opinii i wniosków komisji rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

4) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

5) wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej,

6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

7) głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2024-2034.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony działki nr 1488 o powierzchni 0,03ha, znajdującej się w miejscowości Szufnarowa.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Gminy Wiśniowa na rok 2024

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wiśniowa.

13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek